سلام  مستقیم کردن سایتهای یوتیوب و فورشیرد  و...

http://rapid8.com/