غذا ندادن قناری ماده به جوجه ها

1-اگر مشاهده کردید که قناری به جوجه ها غذا نمیدهد با دادن کاهو او به جوجه ها غذا میدهد 

2-موقع ای که جوجه دارد هیچگاه لانه آنها را عوض نکنید چون باعث میشود  قناری ماده به جوجه ها غذا ندهد

3-از دادن غذا های گرم خوداری کنید

4-از دست زدن به جوجه ها پرهیزکنید 

/ 0 نظر / 719 بازدید